Jakie funkcje zarządzania warto znać?

Jakie funkcje zarządzania warto znać?

Pojęcie funkcji zarządzania może wydawać się niektórym nieco enigmatyczne. Tymczasem wiedza na ich temat przydaje się w wielu zawodach, zwłaszcza tych związanych z administrowaniem. Dobrze byłoby więc pogłębić ją i zapoznać się z poszczególnymi funkcjami zarządzania. 

Czym są funkcje zarządzania i jak się dzielą?

Klasyfikacji poszczególnych funkcji zarządzania dokonał Henri Fayol na początku XX wieku. Warto zaznaczyć, że rozróżniał on pięć podstawowych funkcji. Mowa tu o planowaniu, koordynowaniu, organizowaniu, przewodzeniu oraz o kontroli. Jak nietrudno się jednak domyślić, przez lata nazwy poszczególnych funkcji ulegały pewnym modyfikacjom. Współcześnie mówi się najczęściej o czterech podstawowych funkcjach zarządzania, wśród których nie wymienia się koordynowania. Wielu naukowców uznaje bowiem, że funkcja koordynowania jest tożsama z funkcją planowania.

Planowanie

Planowanie jest jedną z najistotniejszych funkcji zarządzania. Bez niej tak naprawdę niemożliwe byłoby podjęcie jakichkolwiek dalszych działań. Dzięki planowaniu możliwe staje się między innymi rozpoznanie zasobów danej organizacji oraz umiejętne wykorzystanie ich. Funkcja ta pozwala również na dostrzeżenie pewnych nieprawidłowości, które mogłyby przeszkodzić w osiągnięciu celu, do którego się dąży. Może być nim na przykład realizacja jakiegoś projektu.

Przewodzenie

Funkcja przewodzenia jest niezwykle ważna w każdej organizacji. Bardzo ważne jest to, aby menedżer znajdujący się w roli przywódcy potrafił zmotywować swoich podwładnych do osiągania zamierzonych celów w możliwie jak najkrótszym czasie. Stanowczość i umiejętność wyciągania konsekwencji to cechy wyjątkowo przydatne kierownikowi. Niemniej jednak, przywódca zespołu pracowniczego nie może zapominać o empatii. Jeżeli atmosfera w miejscu pracy jest przyjazna, sprawniej osiąga się zamierzone cele. 

Organizowanie

Organizowanie to między innymi podział obowiązków pomiędzy poszczególnych pracowników odpowiedzialnych za realizację wspólnego celu. Dzięki umiejętnej organizacji możliwe staje się efektywne wykorzystanie zasobów. Dokonuje się zatem podziału na działy, referaty, a także na wydziały czy piony. Warto zaznaczyć, że istnieje także organizacja przestrzenna, dotycząca między innymi maszyn wykorzystywanych w procesie produkcyjnym.

Kontrolowanie

Efektywne zarządzanie nie mogło by mieć miejsca bez procesu kontroli. Ta funkcja zarządzania umożliwia ocenę tego, w jaki sposób podejmowane przez pracowników działania prowadziły do osiągnięcia celu. Kontrola nie powinna mieć na celu wyłącznie ukarania podwładnych za ewentualne niepowodzenia. Najważniejsze jest to, aby jednostka kontrolująca potrafiła skłonić pracowników do wyciągania konstruktywnych wniosków na przyszłość.

 

 

 

Dodaj komentarz